Velkommen til Grundejerforeningen Egernvej

Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Egernvej   (revideret 18.03.2015)

Adobe-Acrobat-iconVedtægter i pdf-format (klik her)

 

NAVN

§ 1

Foreningens navn er Grundejerforeningen Egernvej. Dens område er de parceller, udstykket af matr. Nr. 9 A af Nr. Bjert og Nyby Strandhuse, Nr. Bjert Sogn, som er beliggende på Egernvej.

 

FORMÅL

§ 2

Foreningen er upolitisk. Formålet er at varetage grundejernes fælles interesser – herunder vedligeholdelsen af de i området anlagte stier og fællesarealer samt renholdelse af veje.

 

MEDLEMSSKAB

§ 3

De retmæssige ejere af parceller beliggende på Egernvej har pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen.

Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsskabet, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af nævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og det nye medlem indtræder på samme betingelser og med samme forpligtelser, som påhviler de øvrige.

§ 4

Meddelelse om en ejendoms overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen. Denne meddelelse påhviler sælgeren. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at drage omsorg for, at foreningens vedtægter overholdes – herunder at kontingentet er fuldt indbetalt. Medlemsskabet er først effektivt, når kontingentet er betalt.

 

KONTINGENT

§ 5

Kontingentet og bidrag til vedligeholdelse og lignende fassættes hvert år på den ordinære generalforsamling og opkræves umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Der kan lyses udlæg i en ejendom ved manglende indbetaling af kontingent. Restancer medfører suspension af stemmeret.

Hvis et medlem er ejer af flere parceller, betales kontingent for hver parcel. Dette gælder også ubebyggede parceller. Skader, der påføres fællesarealer, fortove, kantsten m. v., skal af skadevolderen/parcelejeren omgående udbedres til en stand svarende til tidligere. Såfremt skaden ikke er udbedret senest 1 måned efter dens opståen/påmindelse, vil foreningen for skadevolderen/parcelejerens regning foranledige skaden udbedret.

 

FORPLIGTELSER

§ 6

Der påhviler, jf. lokalplan for området, den enkelte parcelejer, eventuelt lejer, en almindelig pligt til

renholdelse/vedligeholdelse, som følger:

 1. Fejning af såvel fortove som veje.
 2. Snerydning af samme.
 3. Renholdelse/vedligeholdelse af arealet mellem fortov/sti.
 4. Græsslåning og ukrudtsbekæmpelse 2 gange årligt af ubebyggede parceller, hhv. juni og september.

 

Såfremt det konstateres, at ovennævnte ikke overholdes, vil foreningen foranledige dette udført.

 

§ 7

Foreningen hæfter med sin formue for sine forpligtelser, for hvilke intet medlem er personligt ansvarlig.

 

GENERALFORSAMLING

§ 8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal. Medlemmer indkaldes til generalforsamling med tre ugers varsel ved brev indeholdende dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt det forlanges af mindst 1/3 af foreningens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med normalt varsel.

Kommunikationen fra foreningen til medlemmerne vil i videst muligt omfang ske gennem e-mail og/eller foreningens hjemmeside: egernvej.dk
§ 9

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Dette gælder også for eventuelle vedtægtsændringer. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan dog højst medbringe én fuldmagt. Såfremt blot et medlem måtte ønske det, skal der ske skriftlig afstemning. Hver parcel har kun én stemme.
§ 10

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Bestyrelsen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær, fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over trufne beslutninger.
§ 11

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Optagelse af lån kan kun finde sted efter generalforsamlingsbeslutning.
REGNSKAB

§ 12

Regnskabet revideres af 1 af generalforsamlingen valgt revisor.
§ 13

For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen over virksomheden i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, herunder fastsættelse af kontingent og bidrag fra medlemmerne.
 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
§ 14
Over det på en generalforsamling passerede udfærdiges referat, der underskrives af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.